Για τα πνευματικά δικαιώματα ενημερώθηκαν εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
21 Ιαν 2020
Ξενάγηση στο “Μουσείο της Πόλης του Βόλου” από τους “Φίλους του Αθανασάκειου Μουσείου”
21 Ιαν 2020

Ο Δήμος Ν. Πηλίου καταρτίζει κατάλογο αναδόχων δημοτικών έργων

Μοιράσου το άρθρο:

Με τη διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης θα αναδεικνύονται οι εργολήπτες- εργολάβοι που θα αναλαμβάνουν να εκτελέσουν έργα στο δήμο Νοτίου Πηλίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η  Τεχνική Υπηρεσία του δήμου έχει αναλάβει να καταρτίσει κατάλογο  αναδόχων έργων και για το σκοπό αυτό καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να περιληφθεί στους καταλόγους να υποβάλλει, σε διάστημα 20 ημερών, σχετική αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και πίνακα στοιχείων οικονομικού φορέα(να φέρουν ψηφιακή υπογραφή). Επίσης  θα πρέπει να προσκομίσουν και φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα, το οποίο να είναι σε ισχύ και να αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο. Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο προς το Πρωτόκολλο του Δήμου (Διεύθυνση: Αργαλαστή, Τ.Κ. 37006) , έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και επιπλέον: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016”, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα Ταχυδρομείου) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως τις 30 Ιανουαρίου 2020. Επίσης μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: [email protected]gr. Οι κατηγορίες έργων αφορούν σε: -Ανελκυστήρες -Βιομηχανικά και Ενεργειακά -Γεωτρήσεις -Ειδικές Μονώσεις -Ηλεκτρομηχανολογικά -Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός -Καθαρισμός και Επεξεργασία Νερού και Υγρών, Στερεών και Αέριων Αποβλήτων -Οδοποιία -Οικοδομικά -Υδραυλικά -Πράσιν

Μοιράσου το άρθρο: