Το λιμάνι του Βόλου επισκέπτεται αύριο ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
17 Απρ 2019
Προκήρυξη Θ’ Πανελληνίου Διαγωνισμού Ψαλτικής Τέχνης
17 Απρ 2019

Μύθοι και πραγματικότητες για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Μοιράσου το άρθρο:

του Βάιου βαρελά, Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας

Κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορα δημοσιεύματα στον Τοπικό Τύπο, ειδικών και μη, στα οποία είναι εμφανής η προσπάθεια των συντακτών τους να παρουσιάσουν την αντίθετη από την πραγματική εικόνα που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, με αφορμή κυρίως τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής, που μετά από τη γνωστή οργανωμένη εγκληματική επίθεση ομάδας Ρομά ενάντια στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Βοηθητικό προσωπικό της Κλινικής, εξ αιτίας ατυχούς γεγονότος θανάτου νηπίου Ρομά, που σημειωτέον δεν συνετελέσθη στο Γ.Ν. Καρδίτσας, είχε σαν αποτέλεσμα την αποχώρηση των τριών από τους τέσσερις Παιδιάτρους που μέχρι τη στιγμή εκείνη παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Νο-σοκομείο μας είτε σαν μόνιμοι είτε σαν επικουρικοί ιατροί του ΕΣΥ.
Βεβαίως οι συντάκτες αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι κατά την θητεία των προηγούμενων της σημερι-νής διοικήσεων, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, το ΕΣΥ οδηγούνταν στη διάλυση και η δημόσια υγεία στα χέρια των ιδιωτών. Αξίζει λοιπόν, εμείς που «σφυρίζουμε αδιάφορα», να θυμίσουμε σε κάποιους που «σφυρίζουν με ενδιαφέρον» μερικά από αυτά που παραλάβαμε όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση του Γ.Ν. Καρδίτσας.
-Παθολογική Κλινική: Παραλάβαμε Παθολογική Κλινική με επτά (7) εν ενεργεία ιατρούς, που διατείνο-νταν το κλείσιμο της Κλινικής και κατ’ επέκταση του Νοσοκομείου. Σήμερα έχουν καλυφθεί και οι δεκα-τρείς οργανικές θέσεις χωρίς να υπάρχουν άλλες κενές.
-Μαιευτική Κλινική: Την παραλάβαμε κλειστή, διότι, ενώ λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένη, κάποιοι φρόντισαν στο παρελθόν να την κλείσουν. Σήμερα η Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική λειτουργεί με μία (1) μόνιμη Ιατρό, έναν (1) Επικουρικό Ιατρό και έναν (1) αποσπασμένο Ιατρό και αναμένεται ο διορι-σμός σε ΦΕΚ ενός ακόμη Γυναικολόγου Επιμελητή Β’.
-Μόνιμοι Ιατροί: Το σύνολο των μόνιμων ιατρών το 2015 ήταν 60. Στο τέλος του 2018 ανέρχονταν στους 68 (αύξηση κατά 13,33%), εκκρεμούν 11 προσλήψεις μονίμων ιατρών (αύξηση κατά 31,67%) και άλλες 8 θέσεις για πρόσληψη με την νέα υπό διαμόρφωση προκήρυξη. Οι οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου σε Ιατρικό προσωπικό ανέρχονται στις 102 (κάλυψη 77,45%). Σημειωτέον ότι υπηρετούν επιπλέον των 68 μόνιμων ιατρών και 17 επικουρικοί ιατροί.
-Νοσηλευτικό προσωπικό: Το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού το 2015 ήταν 317. Το τέλος του 2018 ανέρχονταν στους 386 (αύξηση κατά 21,77%). Σημειωτέον ότι όσον αφορά το Νοσηλευτικό προ-σωπικό δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο κενές θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής και από τις δέκα (10) οργανικές θέσεις ΤΕ Μαιευτικής είναι καλυμμένες οι εννέα (9). Συνολικά για το Νοση-λευτικό προσωπικό από τις τετρακόσιες οχτώ (408) οργανικές θέσεις (351 Οργανικές και 57 Προσωπο-παγείς) είναι καλυμμένες οι τριακόσιες ογδόντα επτά (387) και παραμένουν κενές μόνο είκοσι μία (21). Πλέον των ανωτέρω αναμένουν προς έγκριση αρκετά αιτήματα μετατάξεων, που δεν μπορούν στην πα-ρούσα φάση να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων.
-Λοιπό προσωπικό: Το σύνολο του λοιπού προσωπικού το 2015 ήταν 195. Το τέλος του 2018 ανέρχο-νταν στους 219 (αύξηση κατά 12,31%).
-Συμπέρασμα: Συνολικό προσωπικό του Νοσοκομείου το 2015 πεντακόσια ογδόντα ένα (581) άτο-μα και στο τέλος του 2018 επτακόσια δέκα επτά (717) άτομα, ήτοι συνολική αύξηση κατά 23,41%.
Όρια αγορών: Είναι μύθος η άποψη περί δραματικής μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς το Νοσοκομείο μας. Η πραγματικότητα αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, με βάση τον οποίο προκύπτει συνεχώς αυξανόμενη κρατική χρηματοδότηση μεταξύ των ετών 2015 – 2018 κατά 12,93%

Προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας: Παραλάβαμε καθεστώς ιδιωτικών εταιρειών και το αντικατα-στήσαμε με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι σήμερα πληρώνονται σύμφωνα με τις συλλο-γικές συμβάσεις εργασίας και έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός: Κατορθώσαμε να εντάξουμε ως έργο «γέφυρα» στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τον αξονικό τομογράφο, που με ευθύνη της προηγούμενης Διοίκησης κινδύνευσε να χαθεί. Σήμε-ρα ο αξονικός τομογράφος λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός συνολικού ύψους 325.000,00 € έχει προκηρυχθεί και αναμένεται η προμήθειά του. Επί πλέον το Νοσοκομείο μας εξοπλίστηκε με νέο C-ARM για τα Χειρουργεία, νέα δια-θερμία για το Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, νέο τυμπανογράφο για την ΩΡΛ Κλινική, νέο αναπνευστήρα για το ΤΕΠ, νέο ποδήλατο για την Καρδιολογική, αναβαθμίστηκε και εξοπλίστηκε το Παιδιατρικό ΤΕΠ κ.α.
Κτηριολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός: Παραλάβαμε πλήρως εγκα-ταλελειμμένο κτήριο με πεπαλαιωμένο και χωρίς συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και:
1) Αποκαταστήσαμε την υγρομόνωση στο κτήριο της Διοίκησης και στη ΜΕΘ.
2) Εντάξαμε στο ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας το έργο της εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου, προϋπολογισμού 252.960,00 €, η εργολαβία τείνει προς το τέλος της και σύντομα το Νοσοκομείο θα εφοδιάζεται με Φυσικό Αέριο, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό του κόστος.
3) Εξασφαλίσαμε 120.000,00 € και 30.000,00 € (απόφαση με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 85835/07-11-2018, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 285/11-04-2019) για την προμήθεια Κλιβάνου Κεντρικής Αποστείρωσης και Κέντρου Παραγωγής Κενού αντίστοιχα. Εντός του μήνα αναρ-τάται η προκήρυξη.
4) Εξασφαλίσαμε 300.000,00 € (απόφαση με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.22394/21-03-2019) την προ-μήθεια νέων πλυντηρίων και στεγνωτηρίων και εντός του μήνα αναμένεται η σχετική προκήρυξη.
5) Άμεσα δημοπρατείται η αναβάθμιση – πιστοποίηση των ανελκυστήρων με το ποσό των 40.000,00 € (απόφαση με αριθμ. πρωτ. Β2α/οικ.64860/30-08-2018).
6) Εκκρεμεί προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την διαμόρφωση του χώ-ρου της Ψυχιατρικής Κλινικής, έργο προϋπολογισμού 90.000,00 € με χρήματα που υπάρχουν και δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί.

Είναι εμφανές λοιπόν, από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, πως το Γ.Ν. Καρδίτσας παραμένει μια αξιόπιστη μονάδα υγείας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους έχοντες ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης. Είναι δεδομένο ότι προβλήματα και ελλείψεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, όμως με συνέχεια και συνέπεια η Διοίκηση προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστά συνειδητά ο μύθος την πραγματικότητα, προκειμένου να επιδιώ-κονται μικροκομματικά οφέλη, με την απαξίωση της σοβαρότερης και αναντικατάστατης μονάδας υγείας του τόπου μας.

Μοιράσου το άρθρο: